ลงทะเบียนผู้ใช้งาน กรุณาลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านนวัตกรรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
เฉพาะไฟล์นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png
ส่วนที่ 2 ที่อยู่และการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้งานจริงเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และระบบจะใช้อีเมล์เป็น Username ในการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลบริษัท

โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย 3 บรรทัด ไม่เกิน 4 บรรทัด ให้สามารถเข้าใจได้อย่างละเอียด

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความสนใจด้านนวัตกรรม

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลรหัสผ่าน

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการรับสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสำนักงานมีความประสงค์ ขอความยินยอมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดเก็บ รวบรวม ใช้ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการบริการสาธารณะภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม