Air Guitar-Speed Up Recover with Joy

📣 นวัตกรรม Air guitar เป็น Software Package game รวมกับอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกนิ้วมือของผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงจากโรคทางระบบประสาทผ่านการใช้การจำลองการเล่นกีตาร์เสมือนโดยสามารถเพิ่มแรงต้านให้แก่นิ้วมือได้ตามระดับความพิการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัดความคล่องตัวของมือ โดยวัดได้ทั้งพิสัย ความเร็ว และความแข็งแรงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเก็บรวบรวมแล้วส่งให้แพทย์หรือนักกิจกรรมบำบัดที่ดูแลคนไข้อยู่ ซึ่งจะทำให้คนไข้สามารถฝึกได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลและแพทย์สามารถติดตามผลได้ ทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้คนไข้เห็นพัฒนาการของตัวเอง ทำให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนไข้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยฝึกได้ต่อเนื่อง

📣 โดยผลงาน นวัตกรรม Air guitar จากห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกลุ่มดนตรีบำบัด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขัน SMID Health Hackathon 2021 อีกด้วย

 คะแนนโหวต :