พิธีมอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564”

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. ได้จัดพิธีมอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564” โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ฯ ร่วมด้วย ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ฯ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สนช. ในการมอบรางวัล “การประกวดนวัตกรข้าวไทย ปี2564” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลความสำเร็จให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการแปรรูปข้าวไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม

โดยผู้ชนะการประกวด รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุตสาหกรรม และระดับวิสาหกิจชุมชนชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ผลงาน ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม

รางวัลที่ 1 ได้แก่ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว” ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุฐพัศ คำไทย และคณะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ 2 ได้แก่ “สารสกัดข้าวกล้องสามสี” ผลงานของ คุณกฤศกัญญา เบญจาธิกูล จากบริษัท ไบโอดอเนช จำกัด

และรางวัลชมเชย ได้แก่ “Clean Rice Husks Set” ผลงานของ คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร จากบริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รางวัลที่ 1 ได้แก่ “สีฟางข้าว นวัตศิลป์สกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว” ผลงานของ คุณก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ จากศูนย์การเรียนรู้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม การจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน

รางวัลที่ 2 ได้แก่ “ข้าวหนึกงากรอบ” ผลงานของ คุณเสาวลักษณ์ กำธรสิริพีระ จากวิสาหกิจชุมชนข้าวสองสีมีรสคึฟู่

และรางวัลชมเชย ได้แก่ “ครศรีไรซ์” คุณเกษร เพ็ญสกุล จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์)

 

ในการนี้ คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สนช. และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวจะไปในทิศทางใด” อีกด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :