NIA Academy จัดกิจกรรมปิดหลักสูตรเร่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง “PPCIL” รุ่นที่ 3

หลักสูตรเร่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง Public and Private Chief Innovation Leadership หรือ “PPCIL” รุ่นที่ 3


NIA Academy จัดกิจกรรมปิดหลักสูตรเร่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง “PPCIL” รุ่นที่ 3 พร้อมโชว์ 5 ผลงานนวัตกรรมเชิงนโยบาย ซึ่งตั้งเป้าสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ให้นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม

       

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change maker เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้มีแนวคิดด้านนวัตกรรม และสามารถนำเสนอแนวนโยบายนวัตกรรมสู่การปฏิบัติได้จริง ภายใต้หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่น 3” หรือ (Public and Private Chief Innovation Leadership PPCIL#3)

 

ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ของการอบรม PPCIL รุ่นที่ 3 นอกจากเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมแล้ว ยังก่อให้เกิด “ต้นแบบข้อเสนอนโยบายนวัตกรรม” ขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ ใน 4 ประเด็น 5 โครงการ ประกอบด้วย

     

(1) ประเด็นด้านกำลังคนนวัตกรรม • โครงการ "LEGO Modular Education: Unframe learning for future workforce” – การออกแบบนโยบายด้านการศึกษา สร้างกลไกให้ภาคอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Policy Innovation Project

     

(2) ประเด็นด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว • โครงการ Ayutthaya Staycation - การสร้างการท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น

(3) ประเด็นด้านการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม • โครงการ The Triple “S” Stainable Startup x SMEs - การพัฒนากลไกการบูรณาการ และ synergy การส่งเสริม start-up และ SMES เพื่อสร้างยูนิคอนและผู้ประกอบการดาวเด่นสัญชาติไทย

     

(4) ประเด็นด้านนวัตกรรมในกลุ่มสังคมวัยวุฒิ

• โครงการ สวัสดิการพุ่งเป้า “เพื่อชีวิตบั้นปลายที่มีความสุข” - การปรับรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า ตามความต้องการที่ต่างกันของแต่ละกลุ่ม

• โครงการ Senior Prompt (Prepare, Reform and Optimize the Multi Practical Trends) - การสร้างโอกาสทางอาชีพและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความชอบและศักยภาพของผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการสร้างเครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชนทำให้เกิดการร่วมกันรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายที่สะท้อนการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งหวังว่าข้อเสนอนโยบายเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม PPCIL นี้จะเป็นหนึ่งในข้อเสนอนโยบายเชิงนวัตกรรมที่จะถูกนำไปส่งเสริมและใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

#NIA #innovation #NIAacademy #PPCIคะแนนโหวต :