อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในฐานะแม่ข่ายการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ อันประกอบไปด้วย
       ● มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       ● มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       ● มหาวิทยาลัยพะเยา
       ● มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ● มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       ● มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม (Innovation-based Economy) ของภาคเหนือ โดยใช้พลังของมหาวิทยาลัยสร้างความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต่อไปคะแนนโหวต :