ย่านนวัตกรรมโยธี (YMID)

ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรืองศักยภาพทางการแพทย์ทั้งในด้านบุคคลากรองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ เพื่อตอบรับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรภายในย่านซึ่งดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

โดยวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม การแพทย์ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจและเพิ่มโอกาสใน การเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :