งานนิทรรศการเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global : Visions of Isan)

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นำโดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ภายในงานนิทรรศการเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global : Visions of Isan) ซึ่งจัดขึ้น ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 2 เมษายน 2564

             ในการนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยคุณชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “อีสานครบเครื่อง มุ่งหน้าสู่สากล” และได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “Local SMEs Strategies / ยุทธศาสตร์ SMEs ท้องถิ่น” อันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานและโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                        

          นอกจากนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรม 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ “อุพร้อมดื่ม” จากวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวของไทย โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการหมักกับการเอนแคปซูเลชั่น (alcohol encapsulation) เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความร้อน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานด้านรสชาติและคุณภาพความปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติภายใต้โครงการ Thai Delicious 2) ผลิตภัณฑ์ “กาแฟ Vagaso” จากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีวภาพ เกี่ยวกับการหมักเมล็ดกาแฟ บ่ม และควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อเลียนแบบการหมักในกระเพาะชะมด ที่เรียกกระบวนการนี้ว่า “Biotic Process” โดยผลิตภัณฑ์ “กาแฟ Vagaso” นี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

                            

 คะแนนโหวต :