กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network: PIN#4)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
จิดาภา รื่นนารีนารถ
หมายเลขโทรศัพท์
0829174646
สถานที่จัดงาน
จังหวัดชลบุรี (ภาคกลางและตะวันออก) / จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) / จังหวัดขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) / จังหวัดภูเก็ต (ภาคใต้)

รายละเอียด

โอกาสการพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ก้าวไปสู่คำว่า "นวัตกรรม" ที่เน้นให้เห็นถึงเส้นทางในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์ความรู้ด้านนวัตกรรม โดยวิทยากรระดับประเทศ ผ่าน 6 เนื้อหาสำคัญ ได้แก่

  • การสร้างแนวคิดแบบผู้ประกอบการ
  • การคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจของบริษัท
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  • การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด
  • การสร้างตัวตนของแบรนด์
  • การสร้างเรื่องราวของธุรกิจ

ระยะเวลาของกิจกรรม PIN รุ่นที่ 4 
เปิดรับสมัคร : 
วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2566
ประกาศผล : ***แจ้งผลผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนวันเริ่มกิจกรรม*** (รับจำนวน 80 ท่านต่อภาค)
(เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 6 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค) ท่านต้องเลือกลงเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น

ช่วงเวลาของกิจกรรม เวลา 13.00 - 18.00 น.

จังหวัดชลบุรี - ภาคกลาง (ตะวันออกและตะวันตก)
(ครั้งที่ 1) วันที่ 19 - 20 เมษายน 2566
(ครั้งที่ 2) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
(ครั้งที่ 3) วันที่ 23 มิถุนายน 2566
(ครั้งที่ 4) วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566

จังหวัดเชียงใหม่ - ภาคเหนือ
(ครั้งที่ 1) วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566
(ครั้งที่ 2) วันที่ 1 มิถุนายน 2566
(ครั้งที่ 3) วันที่ 29 มิถุนายน 2566
(ครั้งที่ 4) วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ครั้งที่ 1) วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566
(ครั้งที่ 2) วันที่ 8 มิถุนายน 2566
(ครั้งที่ 3) วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
(ครั้งที่ 4) วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566

จังหวัดภูเก็ต - ภาคใต้
(ครั้งที่ 1) วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566
(ครั้งที่ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2566
(ครั้งที่ 3) วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
(ครั้งที่ 4) วันที่ 1 - 2 กันยายน 2566

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร :  (1) ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ ที่เห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจหรือการพัฒนาพื้นที่
                                (2) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่
                                (3) บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

เงื่อนไขของผู้สมัคร :  (1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
                          หรือ (2) เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
                          หรือ (3) เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่     

วิธีการสมัคร: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะเหตุผลของการสมัคร (พิจารณาและคัดเลือกจากผู้เรียนที่ตั้งใจในการกรอกใบสมัครเท่านั้น)

สถานที่จัดกิจกรรมแต่ละภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับผลการคัดเลือก

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร 5 ม.ค. 2566 (00.00) - 20 มี.ค. 2566 (12.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0829174646
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 จิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก) 0829174646 [email protected]
2 มนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส (ภาคเหนือ) 0989715954 [email protected]
3 วราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคอีสาน) 0941594692 [email protected]
4 วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส (ภาคใต้) 0951946551 [email protected]

รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
การสมัครโครงการ PIN#4.pdf |