NIA เสือติดดาบ

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
30 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์
หมายเลขโทรศัพท์
02-017 5555 # 506
สถานที่จัดงาน
-

รายละเอียด

NIA เสือติดดาบ

“เสือติดดาบ”เป็นโครงการที่เปรียบเสมือน  “สะพานเชื่อม” (Bridger) ที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน ”เสือ” มาลับเขี้ยวเล็บที่เสมือน “การติดดาบ” จากหน่วยงานพันธมิตร 15 องค์กร ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือ 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการผลิต (Innovation for manufacturing), นวัตกรรมด้านการขยายผลการเติบโตของธุรกิจ (Innovation for Business Management) และนวัตกรรมสำหรับการบริหารงานภายใน (Innovation for internal management) โดยเครื่องมือนี้เปรียบเสมือน “ดาบ” ที่จะเป็นที่อาวุธให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อนำเครื่องมือไปใช้เป็นในการสร้างความได้เปรียบในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 30 พ.ค. 2565 (00.00) - 30 มิ.ย. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2565 (00.00) - 31 ธ.ค. 2566 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
1. แบบฟอร์มสมัครโครงการ เสือติดดาบ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-017 5555 # 506
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 506 [email protected]
2 นายณัฐวุฒิ มรกฎ นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 642 [email protected]
3 นางสาวธัญญรัตน์ นทีทอง นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 561 [email protected]
4 นางสาวศนิษา เศรษฐกําเนิด นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 506 [email protected]
5 นางสาวปารมี หมื่นราม นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 561 [email protected]

รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มสมัครโครงการ เสือติดดาบ.pdf |