โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
1 มิถุนายน 2565 - 15 กันยายน 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล
หมายเลขโทรศัพท์
081-9948489
สถานที่จัดงาน
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)

      โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ Food Incubation Kitchen Playground ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาหารในภาคเหนือ

     โดยในโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการใช้พื้นที่ Food Incubation Kitchen Playground สู่การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep tech) ด้านอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์นวัตกรรม การวางแผนการจัดทำการบริหารจัดการโรงงาน การประมาณการ Business Framework และ Business Model และการ pitching และนำเสนอผลงานแก่นักลงทุน VC connect เพื่อสร้างผู้ประกอบการ SME / Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกให้เกิดเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Base Enterprise (IBE) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือและของประเทศไทยโดยรวม

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 มิ.ย. 2565 (00.00) - 15 ก.ย. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร 2 พ.ค. 2565 (00.00) - 25 พ.ค. 2565 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ manatpong@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-9948489
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล 081-9948489 chonthicha.fin@gmail.com

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำทาง