หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
11 มิถุนายน 2565 - 30 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นายพลพินิจ พินิจชอบ
หมายเลขโทรศัพท์
098-247-5825
สถานที่จัดงาน
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต, กรุงเทพฯ

รายละเอียด

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5

Chief City Innovation Officer: CCIO 2022

 

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม” 

ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้

ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก

_________________________________________________________________________

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน (City and Urban Development)

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector)
2. กลุ่มผู้บริหารจากภาคการศึกษา (Academic)
3. กลุ่มผู้บริหารจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนักลงทุน (Developer / Investor)
4. กลุ่มผู้บริหารองค์กรด้านการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Service Providers)
5. ภาคประชาสังคม (Civil Society)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือระดับกลาง ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษา

หรือ

2. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมือง หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง หรือการพัฒนานวัตกรรมเมือง หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรฯ

หรือ

3. เป็นผู้ที่มีผลงานหรือให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นที่ประจักษ์

4. เป็นผู้สนใจและมุ่งมั่นในการเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

5. ไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมมาก่อน

6. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 11 มิ.ย. 2565 (00.00) - 30 ก.ค. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร 21 มี.ค. 2565 (00.00) - 27 พ.ค. 2565 (18.30)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ polpinij.p@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-247-5825
Website https://nia.or.th/public/ccio
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายพลพินิจ พินิจชอบ นักส่งเสริมนวัตกรรม 098-247-5825 polpinij.p@nia.or.th

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต, กรุงเทพฯ
นำทาง

วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ผลคัดเลือกผู้เข้าอบรม.pdf |