กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (Pioneering Innovator Network: PIN#3)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
6 เมษายน 2564 - 26 สิงหาคม 2564
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ
หมายเลขโทรศัพท์
020175555 ต่อ 642
สถานที่จัดงาน
ภาคกลาง จ.นครปฐม / ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี / ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

รายละเอียด

 

Timeline ของกิจกรรม PIN รุ่นที่ 3
(เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค)

Timeline ของกิจกรรม PIN

สถานที่จัดงาน : ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม / ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

เงื่อนไขผู้สมัคร :      (1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
                          หรือ (2) เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
                          หรือ (3) เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่     

เปิดรับสมัครจนวันที่ 10 มีนาคม 2564
ประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2564

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 6 เม.ย. 2564 (08.00) - 26 ส.ค. 2564 (18.00)
วันที่รับสมัคร 15 ม.ค. 2564 (00.00) - 17 มี.ค. 2564 (23.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ jiedapah@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 020175555 ต่อ 642
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ประสานงานภาคกลาง) 020175555 ต่อ 642 jidapah@nia.or.th
2 นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ประสานงานภาคใต้) 020175555 ต่อ 643 watcharabhorn@nia.or.th
3 นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม (ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 020175555 ต่อ 641 varasri@nia.or.th
4 นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ประสานงานภาคเหนือ) 020175555 ต่อ 642 manatpong@nia.or.th

รูปภาพ
image
image
image
image